Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)

Elektronik Kimlik Bilgisi 2019/19 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)

Elektronik Kimlik Bilgisi 2019/5 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 1149 17 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30804 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun…

 

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) – Hurda Araç ÖTV

14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1147)

Ekli “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/10)

5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Kullanılabilecek Referans Faizler ve Endekslere Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)’in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geriye Yönelik Teşviklerin Usul ve Esasları

Geriye Yönelik Teşviklerin Usul ve Esasları ÖZET : Vakıf Üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile 5510 sayılı kanunun 73’üncü maddesine göre SGK’nın y…

 

SGK Genel Yazı – Serbest Zaman Kullanma İzni

Serbest Zaman Kullanma İzni T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: 70467665-202.99-E.8246613 Tarih: 30/05/2019…